Tel: +34 938 890 479

Avís legal

Responsable del tractament

Raó Social: Parareda Mobiliari S.C.P.,

Domicili Social: C/ Narcís Monturiol 5, 08503 GURB (Barcelona)

Correu electrònic: info@pararedamobiliari.com

A través del present avís, Parareda Mobiliari S.C.P., informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de Parareda Mobiliari S.C.P. amb domicili a l’ C/ Narcís Monturiol, 508503 GURB (Barcelona).

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

Legitimació i finalitat del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l’interessat en el casos en què sigui necessari, en l’interès legítim que pugui existir entre les parts, o pel compliment d’una obligació legal.

Les finalitats es recullen a continuació:

• Comunicacions de notícies i articles d’interès a través del nostre sistema de subscripcions del newetter. A Parareda Mobiliari S.C.P., obtenim les seves dades personals, un cop vostè ens ha proporcionat la direcció del seu compte de correu electrònic després concedir-nos el consentiment per al seu tractament. La finalitat del referit tractament és transmetre i comunicar-li la informació i les notícies d’actualitat relacionades amb Parareda Mobiliari S.C.P., i només s’efectuarà quan vostè hagi consentit, expressament, el tractament.

• Per a respondre les consultes que vostè ens pugui fer a través del nostre formulari de contacte. Les seves dades només se’ns enviaran un cop vostè hagi donat el consentiment exprés per a què nosaltres les utilitzem per a donar-li resposta, clicant el botó d’acceptació corresponent.

• En ocasions puntuals també podem recollir dades per a realitzar concursos entre els usuaris o altres accions similars. En aquests casos, les dades s’utilitzaran únicament i exclusivament per a portar a terme les finalitats descrites a les bases legals concretes, després d’obtenir la conformitat de l’usuari per a fer-ne l’esmentat ús i sempre sota el més escrupolós compliment de la normativa de protecció de dades vigent.

• Possible ús de cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites com; controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, permetre a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, gestionar la publicitat en funció dels seus hàbits de navegació, millorar la web mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús així com analitzar el comportament dels usuaris.

• Una part de la informació recollida per les cookies pot ser de caràcter personal i obtenim les seves dades personals quan vostè hagi consentit expressament el seu ús en entrar en el nostre lloc web.

• El tractament de les seves dades personals recollides mitjançant cookies només es realitzarà després de l’acceptació del sistema de cookies a la casella / botó corresponent.

• Per altra banda, ens comprometem al compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte del manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d’informació cursat per una autoritat competent. Entre aquestes obligacions s’inclou el lliurament, en determinades circumstàncies, de dades de caràcter personal als esmentats òrgans. Aquest tractament de dades està basat en l’existència per a Parareda Mobiliari S.C.P., d’una obligació legal de col·laboració amb aquests organismes.

Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

Si les seves dades han estat recollides per a finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents aplicarem el termini de conservació més llarg.

Mesures de seguretat

D’acord amb la normativa vigent, l’empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’empresa fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Drets dels usuaris

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de l’empresa Parareda Mobiliari S.C.P., .

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

• Revocar els consentiments atorgats.

• Obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant dades personals que el concerneixen o no.

• Accedir a les seves dades personals.

• Rectificar les dades inexactes o incompletes.

• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.

• Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l’empresa, si s’escau.

• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Pot exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a Parareda Mobiliari S.C.P., per escrit a C/ Narcís Monturiol 5, 08503 GURB (Barcelona), o a través de la nostra adreça de correu electrònic info@pararedamobiliari.com

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, l’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

L’empresa es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Cookies:

El web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recapten informació durant la navegació de l’usuari de la web per tal de millorar la seva experiència durant la mateixa.

En l’apartat de “Política de cookies” indiquem les galetes utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l’usuari per a poder accedir i navegar per la mateixa. Per a més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Comentaris als continguts

El web utilitza una aplicació de sistema de validació d’usuari que li permet a aquest últim fer comentaris als continguts en els espais expressament reservats per a això, a més també utilitza la mateixa aplicació que permet a l’usuari introduir aquests comentaris en aquests espais.

L’ús dels comentaris en els fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector que Parareda Mobiliari S.C.P., ofereix en el seu lloc web comporta l’assumpció de tota responsabilitat en relació als mateixos per part de l’usuari, per això, aquest haurà de realitzar un ús adequat d’aquest servei i no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

Per això, Parareda Mobiliari S.C.P., es reserva el dret de retirar o no publicar comentaris quan aquests puguin incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. En qualsevol cas l’usuari serà responsable del contingut dels comentaris realitzats en els fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector.

Les aplicacions que s’indiqui ser titularitat de tercers (p.ex. de validació d’usuari o amb altres finalitats) poden comportar la transmissió de dades de caràcter personal als titulars de les mateixes (p.ex. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.). Parareda Mobiliari S.C.P., no guarda cap informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions, únicament utilitza les funcionalitats de l’aplicació corresponent, i, per tant, no es fa responsable del tractament de dades que puguin realitzar aquests tercers, quedant l’usuari que opta per usar-les subjecte als termes i condicions que aquests tinguin acordats amb els titulars d’aquestes aplicacions.